Curatele

Wat is curatele?

Een curator behartigt de financiële én de persoonlijke belangen van een persoon. Bovendien wordt die persoon handelingsonbekwaam verklaard. Voor alle handelingen die rechtsgevolgen hebben, heeft de betrokkene toestemming nodig van de curator. Denk dan aan handelingen met betrekking tot kopen, huren en lenen, maar ook voor trouwen is goedkeuring van de curator nodig.

Curatele is een zware maatregel. De kantonrechter is daarom voorzichtig in het uitspreken van deze maatregel. Is er een lichtere maatregel mogelijk (zoals bewindvoering en/of mentorschap) dan zal de rechter daarvoor kiezen.


.

Voor wie is curatele bedoeld?

Curatele is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als persoonlijke belangen niet (meer) kunnen behartigen. U kunt daarbij denken aan mensen met een psychiatrische aandoening. Ook noemt de wet redenen als drank- of drugsmisbruik. Dit moet wel dermate ernstig zijn dat iemand zijn belangen niet behoorlijk kan waarnemen of dat iemand de veiligheid van hemzelf of anderen in gevaar brengt.


Uw financiën en zorg in goede handen

Goedhart Bewind is al meer dan 10 jaar een gerenommeerd bewindvoerderskantoor waarbij uw financiën in goede handen is. Wij zijn helder in onze communicatie en houden u goed op de hoogte van uw financiën. U ontvangt maandelijks een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. U kunt ook inloggen op ons online systeem waarin u uw financiën op de voet kunt volgen. Heeft u vragen, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met uw eigen bewindvoerder.

Wij worden benoemd door de kantonrechter. Vanaf dat moment controleert hij of wij uw inkomsten en uitgaven op de juiste manier beheren. Elk jaar maken we voor hem/haar een rapport op waarin we alle inkomsten en uitgaven specificeren (rekening en verantwoording).

Over financiële beslissingen die meer dan € 1500,= bedragen, beslissen we niet zelf, maar leggen dit besluit voor aan de kantonrechter. Op die manier weet u zeker dat uw financiën in goede handen is en dat geeft een veilig gevoel.

Bovendien zijn we lid van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders, verkort de BPBI genoemd.


Bij aanvang van de curatele zijn er vaak flink wat problemen. Soms zijn er ook schulden ontstaan. Wat kunt u nou precies van ons verwachten?

Wij brengen de financiële huishouding weer helemaal op orde. Wij doen dat door uw financiën goed te organiseren en vervolgens uitstekend te beheren. Ook kijken we of u voldoende zorg en begeleiding krijgt. Indien dat niet het geval is, schakelen we extra begeleiding in. Hieronder leest u meer over de verschillende stappen tijdens de curatele.

Veelal lukt het ons om, met voldoende medewerking van de cliënt, de financiële huishouding weer helemaal op orde te brengen. Wij doen dat door de financiën van onze cliënten goed te organiseren en te beheren. De concrete werkzaamheden zijn:

Vooraf

Allereerst maken we kennis en bekijken we samen wat precies de situatie is.

Indien gewenst verzorgen we de aanvraagprocedure voor de curatele bij de rechtbank en gaan we met u mee naar de zitting. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden..


Start van ondercuratelestelling:

We brengen uw financiële en de persoonlijke situatie volledig in kaart. Welke inkomensbronnen zijn er? Van welke rechten maakt de cliënt wel of nog geen gebruik? Welke zorg krijgt u op dit moment. Is er aanvullende zorg nodig?

Vervolgens analyseren we uw administratie en brengen we alle inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen in kaart en we maken hiervan een beschrijving. Zodoende hebben we een goed overzicht over uw situatie. Wij leveren deze beschrijving in bij de kantonrechter.

Wij openen minimaal 2 bankrekeningen: een beheerrekening en een leefgeldrekening. Op de beheerrekening komen voortaan alle inkomsten binnen en worden alle (vaste) lasten betaald. U heeft geen toegang tot deze beheerrekening, maar wel tot de leefgeldrekening waarop we wekelijks leefgeld overmaken. Dat mag u besteden aan uw

Tijdens de ondercuratelestelling

1. Wij regelen de volledige financiële huishouding en zorgverlening voor onze cliënt.

2. Wij houden wijzigingen in de financiële en persoonlijke situatie van de cliënt goed in de gaten en vragen toeslagen, subsidies of uitkeringen aan indien de situatie van de cliënt wijzigt. Ook sturen we eventuele zorgverleners aan of schakelen indien nodig extra zorg in.

3. Wij verzorgen de jaarlijkse belastingaangifte.

4. Wij maken jaarlijks een rekening en verantwoording waarin we alle inkomsten en uitgaven over dat jaar specificeren. We sturen dit complete overzicht naar onze cliënt én naar de rechtbank. De rechtbank controleert of wij de bezittingen van onze cliënten goed hebben beheerd.

5. Indien nodig kunnen we overeenkomsten die een cliënt aan gaat terugdraaien om hem zodoende te beschermen tegen onverantwoorde daden.

De kosten van Bewindvoering

Bij Goedhart Bewind weet u waar u aan toe bent:

• U betaalt nooit te veel!
De kosten van bewindvoering zijn vastgelegd in de wet en hier wijken wij natuurlijk niet van af.

• Geen extra kosten achteraf!
De genoemde kosten zijn inclusief alle werkzaamheden. Extra werkzaamheden mogen alleen in zeer uitzonderlijke gevallen in rekening worden gebracht en alleen na goedkeuring van de kantonrechter. U hoeft dus nooit bang te zijn voor hoge rekeningen achteraf.

• Krijgt u de kosten vergoed?
Als u in aanmerking komt voor vergoeding van de kosten, dan vragen wij dat voor u aan. Voor deze aanvraag berekenen we geen extra kosten. Als u voor vergoeding in aanmerking komt, dan kost de bewindvoering u dus helemaal niets!

Eenmalige kosten bij aanvang van het bewind:

[css3_grid id='Eenmalige-kosten']

Uw maandelijkse kosten

[css3_grid id='Maandelijkse-kosten']

Eventueel bijkomende kosten in uitzonderlijke gevallen

[css3_grid id='Bijkomende-kosten']